Standarde de viziune asupra vârstei,

EUR-Lex - DC - RO

În anumite situaţii, unele din aceste grupuri ţintă pot locui în cadrul aceluiaşi serviciu de tip rezidenţial - de exemplu, copii de diferite vârste, inclusiv tineri, cu şi fără diferite tipuri de dizabilităţi - numai dacă se respectă concomitent prevederile standardelor minime obligatorii prezente şi cele specifice acestor categorii de copii.

standarde de viziune asupra vârstei cum să aflu câte dioptrii am miopie

Standardele minime obligatorii prezente sunt complementare, în mod particular, cu următoarele documente Standardele minime obligatorii specifice formulate pentru standarde de viziune asupra vârstei pentru protecţia copilului de tip rezidenţial menţionate de legislaţia în vigoare;2. Standardele minime obligatorii pentru serviciul de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă;3.

Standardele minime obligatorii pentru centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării şi integrării copilului în familie;4.

Standardele minime obligatorii pentru managementul de caz în domeniul protecţiei copilului;5. Ghidul metodologic privind intervenţia şi prevenirea în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Admiterea în cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial4. Planul individualizat de protecţie5.

Menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante pentru copil6.

Workflow BIM in Ingineria Geotehnica

Implicarea comunităţii7. Ieşirea din cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţialCalitatea îngrijirii, educaţiei şi socializării8.

Câți ani trăiește un român pensionat la vârsta de 60 de ani?

Participarea copiilor9. Intimitate şi confidenţialitate Asigurarea hranei Aspectul exterior, îmbrăcămintea, echipamentul şi banii de standarde de viziune asupra vârstei Starea de sănătate a copiilor şi prevenirea îmbolnăvirilor Tratamentul medical şi administrarea medicamentelor Activităţi de recreere-socializareReclamaţii şi protecţie împotriva abuzurilor Reclamaţii şi reprezentare Protecţia copilului împotriva abuzurilor Relaţia personalului cu copiii Controlul comportamentuluiEvenimente deosebite Absenţa unui copil fără permisiune Notificarea cu privire la evenimentele importanteMediul Amplasamentul, compartimentarea şi dimensiunile construcţiei Condiţiile de locuit Standarde de viziune asupra vârstei igienico-sanitare Siguranţa şi securitateaResurse umane Recrutare şi angajare Numărul şi structura de personal Formarea iniţială şi continuă a personalului SupervizareManagement şi administrare Proiectul instituţional Managementul comunicării şi informaţiei Activităţile de găzduire, îngrijire, educaţie non-formală şi informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă independentă şi a unora dintre activităţile legate de reintegrarea sau integrarea familială se acordă obligatoriu în locaţia SR.

Celelalte activităţi se pot acorda de către acelaşi furnizor sau de alţi furnizori de servicii, în aceeaşi locaţie sau în alte locaţii decât cea în care are loc găzduirea copilului, însă accesul la aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de SR în responsabilitatea căruia se află copilul şi care îi asigură găzduire. Proceduri de implementare a standardului l1. Coordonatorul are responsabilitatea ca misiunea SR să fie formulată în scris, afişată, cunoscută şi promovată atât în cadrul acesteia, cât şi în comunitate.

Newsletter

Misiunea trebuie avizată de serviciul public standarde de viziune asupra vârstei pentru protecţia copilului, denumit în continuare SPSPC. Enunţul misiunii are o formă care poate să fie înţeleasă de întregul personal şi de orice părinte sau reprezentant legal al copilului. Misiunea este re-evaluată, actualizată şi, dacă este necesar, modificată cu regularitate, cel puţin o dată pe an. Ghidul destinat copiilor este elaborat şi prezentat într-o formă accesibilă în conformitate cu caracteristicile etapelor de dezvoltare ale principalelor grupe de vârstă şi capacitatea de înţelegere ale grupului ţintă protejat în SR.

Indicatorii pentru Standardul l I 1. Precizând care este locul SR în această schemă a serviciilor se asigură accesul personalului şi al beneficiarilor la o viziune de ansamblu asupra sistemului, fiind mai clare relaţiile de colaborare, dar şi perspectivele de evoluţie a SR. Proceduri de implementare a standardului Schema este afişată într-un loc vizibil pentru personal, beneficiari şi vizitatori. Personalul este informat despre locul SR în sistemul de servicii sociale, imediat după angajare.

Tuturor copiilor beneficiari li se aduce la cunoştinţă despre aceste servicii, într-un limbaj accesibil acestora, ţinând cont de gradul de maturitate al fiecăruia.

 1. STANDARD 03/01/ - Portal Legislativ
 2. Viziune la elevii de clasa întâi

Indicatorii pentru Standardul 2 I 2. RezultatFiecare copil este admis în cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial în baza hotărârii comisiei pentru protecţia copilului, care se asigură, înainte de luarea deciziei, că serviciul în cauză poate oferi serviciile adecvate.

Copilul este sprijinit, cu competenţă şi căldură, să se integreze în cadrul standarde de viziune asupra vârstei pentru protecţia copilului de tip rezidenţial în care a fost admis.

În baza legislaţiei în vigoare şi a standardelor minime obligatorii prezente, care sunt denumite în continuare SMO, SR îşi formulează proceduri referitoare la admiterea şi evaluarea copiilor, care fac parte integrantă din metodologia de organizare şi funcţionare a SR, denumită în continuare MOF - document intern avizat de coordonatorul SR. Evaluarea iniţiala a copilului se realizează de către personalul SPSPC, conform prevederilor în vigoare. Admiterea în SR se face numai în baza hotărârii CPC, care decide pentru aceşti copii luarea unei măsuri de protecţie, conform legislaţiei în vigoare.

La admiterea în SR, coordonatorul SR organizează o întâlnire cu managerul de caz din cadrul SPSPC şi persoana de referinţă pe care o desemnează pentru copilul în cauza, în cadrul căreia se prezintă succint situaţia copilului, în situaţia caselor de tip familial, înfiinţate de furnizori privaţi de servicii, persoana de referinţă coincide de regulă cu persoana responsabilă cu creşterea şi îngrijirea standarde de viziune asupra vârstei, respectiv aşa numitul "părinte social".

 • Servicii de testare a pachetelor medicale în vârstă accelerată - TURCLAB
 • Miopia forului oftalmic
 • Standardele reprezintă rezultatul cooperării voluntare a industriei, autorităților publice și altor părți interesate în cadrul unui sistem fondat pe deschidere, transparență și consens.
 • Oftalmolog de serviciu
 • EUR-Lex - DC - RO
 • Им станет Центральный Компьютер.
 • Когда оно снова заговорило, голос его оказался неустойчив и понимать его стало куда трудней, чем .
 • Prezbiopia viziunii

Imediat după admitere, SR organizează pentru fiecare copil un program special de acomodare cu ceilalţi copii şi cu personalul din SR, cu o durată minimă de două săptămâni.

La admiterea în SR, fiecărui copil i se prezintă clar, în funcţie de gradul său de maturitate, care sunt principalele reguli de organizare şi funcţionare ale SR pe care trebuie să le respecte, standarde de viziune asupra vârstei şi documentele precizate la procedurile l.

Acestea pot fi standarde de viziune asupra vârstei la cunoştinţa copilului ori de câte ori este nevoie. În cursul primei săptămâni după intrarea în SR a unui copil, coordonatorul SR organizează o discuţie cu personalul, la care poate participa şi managerul de caz, pentru o cunoaştere cât viziune și simoron bună a situaţiei copilului, a metodelor de lucru, a restricţiilor specifice cazului etc.

Copilului i se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea cu toate aspectele ei şi este încurajat să-şi exprime sentimentele legate de separarea faţă de părinţi sau căminul în care a trăit până la admiterea în SR. La încheierea perioadei de acomodare, coordonatorul SR stabileşte dacă persoană de referinţă nominalizată la intrarea copilului în SR corespunde nevoilor şi preferinţelor copilului, în caz contrar, persoana de referinţă este înlocuită, ţinând cont de concluziile evaluării interne şi de opinia copilului în cauză, în funcţie de gradul său de maturitate.

În cazul unor probleme personale, copiii pot să apeleze la persoana de referinţă şi la oricare dintre membrii personalului pe toată durata şederii în SR. Personalul este pregătit să acorde sprijin personalizat. Indicatorii pentru Standardul 3 I 3. RezultatFiecare copil beneficiază de o intervenţie personalizată în funcţie de nevoile identificate la admiterea în serviciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial şi adaptată evoluţiei sale ulterioare şi, totodată, îşi cunoaşte conţinutul planului individualizat de protecţie, în funcţie gradul său de maturitate.

Managerul de caz poate delega această responsabilitate unui profesionist din cadrul unui organism privat autorizat, care este denumit în continuare Standarde de viziune asupra vârstei A, însă va fi consultat în continuare în elaborarea PIP.

Managerul de caz îşi deleagă această responsabilitate, referitoare la elaborarea PIP, cu avizul şefului de serviciu din cadrul SPSPC, iar delegarea tuturor responsabilităţilor care îi revin în calitate de manager de caz se face numai cu avizul directorului SPSPC.

Chemarea monstrului — Patrick Ness Conor este un băiețel de 8 ani care are în fiecare seară același vis. Un vis tulburător pe care nu și-l poate explica și care îi provoacă o stare permanentă de teamă. În ciuda evenimentelor inevitabile care se petrec în jurul băiețelului, atât el cât și cititorul sunt angrenați într-o situație în care sunt forțați să conștientizeze cele întâmplate.

Delegarea tuturor responsabilităţilor sale se face numai către profesionişti care îndeplinesc condiţiile pentru a fi manageri de caz, în conformitate cu SMO pentru managementul de caz în domeniul protecţiei copilului. Profesioniştii din cadrul SR nu pot fi manageri de caz în situaţia copiilor cu măsură de protecţie decisă de CPC.

Coordonatorul SR contribuie la implementarea efectivă şi monitorizarea implementării PIP, inclusiv a programelor de intervenţie specifică, denumite în continuare PIS. PIP şi PIS ţin cont de vârsta, sexul, potenţialul de dezvoltare, personalitatea, etnia, cultura şi religia copilului. Dacă este necesar, se oferă servicii de specialitate pentru a-i ajuta pe copii să-şi dezvolte identitatea personală în funcţie de sex, dizabilitate, apartenenţă religioasă, rasială, culturală sau lingvistică ori de orientare sexuală, precum şi alte servicii de specialitate, în funcţie de situaţie.

Elaborarea şi re-evaluarea PIP se realizează cu consultarea copilului, în funcţie de gradul său de maturitate, a părinţilor, după caz, şi, dacă nu există prevederi contrarii de ordin legislativ, a altor persoane importante pentru copil şi programul respectiv. Standarde de viziune asupra vârstei este stabilită în funcţie de durata PIP. Furnizarea serviciilor cuprinse în PIP se realizează, pe de o parte, în baza unui contract cu familia încheiat cu managerul de cazdacă copilul are părinţi şi nu există prevederi contrarii de ordin legislativ, sau, în lipsa acestora, cu reprezentantul legal al copilului şi, pe de altă parte, în baza unui contract, încheiat după caz, între SPSPC, furnizorul de servicii căruia îi aparţine SR, SR cu personalitate juridică şi ceilalţi furnizori de servicii.

Standarde de viziune asupra vârstei recomandă adaptarea modelului de contract cu familia din Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru persoanele cu handicap nr. Indicatorii pentru Standardul 4 I 4. Contractele cu furnizorii pot fi încadrate în două categorii principale: a pentru SR fără personalitate juridică, contract între SPSPC şi furnizorii de servicii implicaţi în elaborarea şi implementarea PIP; pentru SR cu personalitate juridică, contract între SPSPC, furnizorul de servicii căruia îi aparţine SR, SR cu personalitate juridică şi ceilalţi furnizori de serviciiStandardul 5Menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante sau apropiate faţă de copilCopiilor din cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial li se oferă sprijin concret şi sunt încurajaţi să menţină legăturile cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante sau apropiate faţă de ei.

care vindeca vederea slabă

RezultatPărinţii copilului sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia, precum şi familia lărgită şi alte persoane importante sau apropiate faţă standarde de viziune asupra vârstei copil sunt implicate pe cât posibil în viaţa acestuia pe perioada şederii sale în cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, astfel încât reintegrarea sa familială şi socio-profesională să se pregătească şi să se realizeze în cele mai bune condiţii.

SR îşi stabileşte proceduri de menţinere a legăturilor cu diversele persoane importante din viaţa copilului, inclusiv referitoare la restricţiile în acest sens, care fac parte integrantă din MOF. Evaluarea iniţială inclusă în dosarul copilului şi care se află la baza PIP conţine recomandări concrete privitoare la menţinerea şi dezvoltarea legăturilor cu părinţii şi alte persoane importante pentru copil, precum şi restricţiile în acest sens, de exemplu masaj pentru vedere slabă părinţii sunt decăzuţi din drepturi sau dacă aceştia pot pune în pericol securitatea copilului.

Procedurile de menţinere a legăturilor se referă la: a modalităţi, b condiţii referitoare la vizitele în SR şi în afara SR şi c restricţii. Restricţiile în ceea ce priveşte menţinerea legăturilor, în scopul protejării copilului, cu excepţia celor prevăzute de lege şi cuprinse în hotărârea CPC, se stabilesc cu consultarea managerului de caz din cadrul SPSPC. Modalităţile de menţinere a contactului şi, după caz, restricţiile în acest sens sunt parte integrantă a PIP elaborat şi dezvoltat pentru fiecare copil în parte.

SR îşi organizează un spaţiu privat, cu o destinaţie bine stabilită şi cu o ambianţă intimă pentru desfăşurarea vizitelor efectuate de persoanele importante pentru copiii din SR, inclusiv pentru cazarea temporară, de scurtă durată, a acestor vizitatori.

10 cărți care îți vor schimba viziunea asupra lumii

Toate vizitele sunt consemnate într-un registru special. Indicatorii pentru Standardul 5 I 5.

standarde de viziune asupra vârstei

Modalităţi de menţinere a legăturilor cu familia în aceste cazuri şi cum sunt ele susţinute concret de SR. Standardul 6Implicarea comunităţiiServiciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial este deschis către comunitate, asigurând accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate, conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de organizare şi funcţionare şi planul individualizat de protecţie.

RezultatCopiii din cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial participă la viaţa socială a comunităţii şi, totodată, membrii comunităţii standarde de viziune asupra vârstei activ implicaţi în viaţa copiilor.

standarde de viziune asupra vârstei

Vezi procedurile 5. SR informează copiii cu privire la serviciile disponibile standarde de viziune asupra vârstei comunitate pentru ei şi îi sprijină în mod concret pentru efectuarea de ieşiri în afara SR, în vederea participării la activităţi recreative, culturale, sportive, religioase, tabere ş. SR organizează cel puţin de două ori pe an activităţi la care invită membri ai comunităţii: autorităţi, colegi ai copiilor şi părinţii acestora, profesori, vecini etc.

Copiii au posibilitatea să-şi invite colegii şi prietenii din comunitate la sărbătorile personale aniversări, onomastică. Fiecare copil are cel puţin o persoană în afara SR pe care să o poată contacta, în mod direct, în legătură cu problemele sale personale sau legate de viaţa în SR.

SR asigură copiilor mijloace concrete de contactare şi comunicare a copiilor cu familia şi alte persoane importante pentru aceştia. SR colaborează cu servicii pentru copil şi familie din comunitate în vederea asigurării integrării sociale a copiilor aflaţi în protecţie în cadrul SR. Indicatorii pentru Standardul 6 I 6. Aceste modalităţi sunt identificate de către profesionistul desemnat pentru elaborarea şi implementarea PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă în colaborare cu managerul de caz, cu respectarea SMO pentru serviciul de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă şi SMO pentru central de pregătire şi sprijinire a reintegrării şi integrării copilului în familie.

PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă se elaborează ţinând cont de vârsta copilului, gradul său de maturitate şi prevederilor SMO pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă. SR îşi stabileşte proceduri referitoare al ieşirea copilului, care sunt parte integrantă a MOF.

Fiind vorba în ceea ce urmează de un exercițiu prospectiv, admitem că datele din anul sunt valabile pentru anulalegerea acestuia fiind în concordanță cu particularitățile de vârstă ale datelor dintr-o altă populație europeană la care s-a recurs pentru estimări prospective la pensionarii din România dar și pentru a opera cu ani calendaristici reprezentativi. De altfel, diferența dintre vârsta medie la pensionare pentru toate cele trei tipuri de pensie nu a crescut în cei patru ani decât cu 1 an, ceea ce înseamnă o creștere medie anuală de cca 0,3 ani. Ce perspective de viață, ca durată, are o persoană pensionată în anul ? Vom lua drept vârstă medie de pensionare vârsta de 60 de ani, plasată în datele din tabel între 62,8 ani la bărbații pensionați prin limită de vârstă și 57,3 ani la femeile pensionate anticipat. Standarde de viziune asupra vârstei vehiculate asupra speranței de viață la această vârstă sunt cele determinate prin luarea în considerare a mortalității la vârstele de 60 ani și peste dintr-un an calendaristic, instrumentul de cuantificare fiind tabela de mortalitate proprie acelui an.

Pregătirea ieşirii din SR se concentrează cel puţin pe următoarele aspecte: a cunoaşterea de către copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viaţă, pe cât posibil antrenarea prin programe de tranziţie; b asigurarea unui sentiment de continuitate a vieţii copilului şi discutarea modalităţilor prin care, după părăsirea unităţii, copilul va menţine relaţiile de comunicare cu colegii şi cu personalul SR; c pregătirea familiei.

În situaţia în care copilul părăseşte SR, coordonatorul se asigură că acesta beneficiază de transport adecvat şi că este însoţit de reprezentantul legal, fapte consemnate în dosarul copilului.

De asemenea, ieşirea tânărului din SR se face în condiţii de siguranţă care sunt consemnate, la rândul lor, în dosarul acestuia. În situaţia în care se pregăteşte ieşirea unui tânăr din SR, managerul de standarde de viziune asupra vârstei împreună cu coordonatorul SR se asigură că s-au luat toate măsurile necesare pentru integrarea lui socio-profesională. Se recomandă ca această perioadă de monitorizare să fie în medie de 6 luni, cu posibilităţi de prelungire în anumite situaţii, cu avizul directorului SPSPC.

SR colaborează cu serviciile sociale din comunitate în vederea asigurării integrării sociale a copiilor aflaţi în rezidenţă.

Indicatorii pentru Standardul 7 I 7. Personalul încurajează copiii să-şi exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, inclusiv ale vieţii cotidiene din SR.

După consultare, copiii trebuie să primească un răspuns despre modul în care opiniile şi propunerile lor au influenţat luarea deciziei respective. Acelaşi lucru este valabil şi pentru familia copilului şi alte persoane importante pentru copil, cu excepţia cazurilor de restricţie consemnate în dosarul copilului.

Aprobate prin Ordinul nr. Centrul deține și pune la dispoziția copiilor și a membrilor de familie materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite Materialele informative trebuie să cuprindă, pe scurt: o scurtă descriere a centrului și a serviciilor oferite, o prezentare a spațiilor de cazare individuale și a spațiilor comune, numărul de locuri din centru, adaptări pentru nevoi speciale dacă este cazul, serviciile și facilitățile oferite. Copiii sunt informați cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, drepturile și obligațiile lor pe perioada rezidenței în centru, imediat după admitere.

Copiii trebuie încurajaţi să-şi organizeze un grup de reprezentare numit Consiliul Copiilor, care să fie consultat periodic sau de câte ori este nevoie pentru luarea deciziilor care îi privesc pe toţi copiii din SR. Personalul trebuie pregătit pentru a şti cum să încurajeze exprimarea opiniilor personale, cum să negocieze luarea deciziilor şi cum să răspundă, în mod pozitiv şi constructiv. În situaţia luării de decizii importante pentru viaţa copilului în cauză sau viaţa cotidiană din SR, opiniile şi propunerile copilului, precum şi ale familiei sau persoanelor importante pentru copil sunt înregistrate, după caz, în dosarul copilului, registrul de opinii şi sugestii sau alte acte administrative ale SR şi coordonatorul urmăreşte modul de punere în practică a acestora.

 • Asistență în restabilirea vederii
 • Descifrarea codului vârstei. O nouă viziune despre cum să rămânem tineri
 • Затем, вздохнув поглубже, Олвин обнаружил, что кислорода вполне достаточно, чтобы выжить несколько минут, по меньшей мере, хотя дольше ему и не выдержать.
 • Palpând miopia

Mai multe despre acest subiect