Bifurcația viziunii umane.

Noţiunile fundamentale ale sinergeticii. Mecanismele universale ale acesteia. Sinergetica are limbajul său ştiinţific extrem de specific. În sinergetică atractorul se identifică cu o stare relativ durabilă a sistemului, care ca şi cum ar trage lat.

Dacă sistemul cade în conul atractorului, el numaidecît evoluţionează spre o situaţie relativ durabilă. De exemplu, independent de poziţia iniţială a mingei ea bifurcația viziunii bifurcația viziunii umane rostogoleşte la fundul groapei.

Starea de repaus a mingei la fundul groapei constituie atractorul mişcării mingei. Atractorul reprezintă nu altceva decît o mişcare conformă legilor dinamice, iar ultimile, posedînd un caracter ireversibil, permite existenţa diversilor atractori. Se disting cîteva tipuri de atractori1.

El revine de sine stătător la poziţia iniţială. Concluzionăm: doar în sistemul dezechilibrat pot avea loc evenimente unicale şi fluctuaţii ce contribuie esenţial la dezvoltarea acestor fenomene. Structura dinamică modelată de el reproduce bifurcația viziunii umane prezent parţial procesele trecutului şi viitorului.

lavaj gastric cu infecție toxică suspectată

Din această cauză sistemul neliniar în regiunea atracţiei lui presupune posibilitatea bifurcaţiei în orice punct al traiectoriei de fază.

Atractorul straniu se manifestă ca un model dinamic al haosului. În acest atractor sistemul traversează de la un punct spre altul într-un mod determinat, însă traiectoria mişcării la urma urmei întru atît se complică, că devine imposibil de a preveni schimbarea sistemului în întregime, adică suntem martorii unei sinteze a durabilităţii şi indurabilităţii.

Bifurcaţia în sens matematic înseamnă ramificarea soluţiilor ecuaţiei diferenţiale neliniare. Sensul fizic al acestei noţiuni este următorul: fenomenul de bifurcaţie îl constituie punctul de ramificare al căilor de evoluţie a sistemului. Fractaliile sau obiectele fractale sau o mulţime constituie încă un fenomen curios care se studiază în teoria autoorganizării.

Fractalii se numesc aşa obiecte care posedă însuşire de autoasemănare, sau altfel spus le este caracteristică o invarianţă mare de proporţie. Aceasta înseamnă că un fragment mic al structurii unui obiect este asemănător cu alt fragment bifurcația viziunii umane voluminos al eiori chiar seamănă cu structura în întregime.

E stabilit faptul că în natură foarte des se întîlnesc forme fractale, ca de exemplu, nourii sau linia de mal al mării, schiţa cărora e asemănătoare, se repetă în diverse proporţii.

Proprietatea de fractalitate se întîlneşte şi în modelele filosofice de cugetare pe parcursul dezvoltării acestora. De exemplu, în reprezentările despre elementele lumii ca monade, fiecare bifurcația viziunii umane acestea, după Leibniz, reflectă ca în oglindă proprietăţile lumii în întregime.

Renumitul fizician rus Markov M. Aceste reprezentări multiple ale culturii exprimă în mod diferit proprietatea de bifurcația viziunii umane a lumii, sau exprimîndu-ne în limbajul sinergeticii relevă însuşirea fractală a obiectelor universului. Entropia - o altă categorie a sinergeticii. Numele tabelelor de testare a vederii mecanica şi bifurcația viziunii umane termodinamica clasică de echilibru se analizează sistemele: a izolate, adică acele ce nu interacţionează cu mediul înconjurător nici prin schimbul de energie, nici prin schimbul de informaţie; b echilibrate.

Conform legii a doua a termodinamicii entropia în sistemul izolat permanent sporeşte.

Bifurcația viziunii umane constituie mărimea ce caracterizează dezordinea sistemului izolat, sau cum se mai spune, măsura disipării, difuziei energiei în acest sistem. Sunt cunoscute trei tipuri de entropie, care se referă la fenomene absolut diferite: după Clausius, după Boltzmann - Planc şi după Shenon.

Prima caracterizează proprietăţile macrofizice ale sistemului forma termică a mişcării în condiţii de echilibru, a doua - procesele bifurcația viziunii umane schimb dintre microparticule forma cinetică a mişcăriiiar a treia - probabilitatea de realizare a unor anumite evenimente forma informaţională a mişcării. În fenomenele bifurcația viziunii umane, inclusiv în gîndire şi în societate, unde există fluxuri pentru vederea conștiinței, anumite procese se realizează în direcţia micşorării entropiei sisteme deschise, care permanent efectuiază schimb de energie şi informaţie vedere orbita alte sisteme.

Aici ne întîlnim cu neghentropia, unde aceasta se identifică cu informaţia.

Sinergetica dezvăluie mecanismele generale, universale ale autoorganizării. Care-s aceste mecanisme? Ne v-om opri la cîteva din ele.

În primul rînd, are loc o comunitate structurală, o simetrie unică a bifurcația viziunii umane atît în natura vie, cît şi în cea moartă. De exemplu, mînicile în spirală ale Galaxiei, care este şi Galaxia noastră - Calea Laptelui, deasemenea vîrtejurile în spirală ale ciclonului sau anticiclonului din atmosfera Pămîntului sunt asemănătoare formei de spirală a scoicii melcului sau moluştei, coarnelor unor animale, penelor unor păsări.

O comunitate analogică o posedă şi structura celulei alveolei hexaedrice de tipul fagurilor de albină.

Noţiunile fundamentale ale sinergeticii. Mecanismele universale ale acesteia

Asemănări găsim şi între structurile nourilor în formă de pană şi celei a naturii vii, chiar cu structura reală de urbanizare, cu repartizarea geografică a populaţiei în ţară etc. Sinergetica lămureşte din ce cauză se crează astfel de structuri în procesele de autoorganizare. Pe lîngă aceasta sinergetica dezvăluie faptul că dezvoltarea este un proces evolutiv, o consecutivitate de procese distructive şi creative de bifurcația viziunii umane a haosului în ordine, de naştere a complexităţii prin mecanismele bifurcaţiei.

Ireversibilitatea există la toate nivelurile de dezvoltare a materiei. În al doilea rînd,există comunitatea funcţională a proceselor de autoorganizare. Durabilitatea dinamică a proceselor complicate de autoorganizare şi de autodezvoltare se menţin graţie călăuzei legilor ritmului, schimbului de ciclu al stărilor: creştere - scădere - stagnare - creştere etc.

Aceasta-i ceea ce în Orient se exprima prin ritmurile schimbărilor yin - yang. Viul şi neviul, omul şi lumea se supun acestor ritmuri ale vieţii.

bifurcația viziunii umane

De exemplu, dilatarea şi surparea prăbuşirea Universului e similară zilei şi nopţii pentru om, bifurcația viziunii umane veghei şi somnului. Activitatea creativă a omului este supusă aceloraşi fluctuaţii oscilaţii ca şi procesele sociale: schimbul permanent, alternarea înviorărilor şi scăderilor politice şi economice, etc.

În al treilea rînd, sinergetica din nou descoperă întîmplarea ca un element al lumii. Întîmplarea joacă un rol deosebit, creativ în procesele de autoorganisare. Despre aceasta în capitolul doiiar acum cîteva sugestii referitor la interacţiunea şi interconexiunea sinergeticii cu ştiinţile medico-biologice. Haosul şi bifurcația viziunii umane, întîmplarea şi necesitatea,posibilitatea şi realitatea în tabloul sinergetic al lumii.

Paradigma aliniarităţii. Tabloul neliniar ştiinţific al lumii poate fi caracterizat prin intermediul unui sistem categorial bine determinat care, în opinia noastră, ar include în sine următoarele noţiuni generale: întîmplarea şi necesitatea, posibilitatea şi realitatea.

Rolul principal aici fără îndoială îi aparţine întîmplării, strîns legată cu aşa categorii ca fluctuaţia, haosul, dezordinea.

Discursul domnului Marin Dinu, membru al CA al BNR

Haosul, dezordinea, întîmplarea sunt necesare pentru naşterea noului. Haosul constituie sursa constructivă, baza procesului de dezvoltare. În filosofia bifurcația viziunii umane întîmplarea este strîns legată de necesitate, fiind studiate ca nişte categorii corelative.

Ele exprimă diverse tipuri de conexiuni în lumea obiectivă şi în cunoaşterea acesteia. Necesitatea constituie în special reflectarea relaţiilor conexiunilor interne, durabile, repetabile şi esenţiale ale realităţii, direcţiile principale de dezvoltare a acesteia. Întîmplarea reprezintă reflectarea conexiunilor bifurcația viziunii umane, neesenţiale, indurabile, singulare izolate ale realităţii, punctul iniţial de cunoaştere a lumii.

Categoriile întîmplare şi necesitate există doar în păreche, împreună.

Azi mi se confirmă simțămintele, îndelungate și nicicând oscilante, față de o comunitate academică aparte în universul trăirilor mele. Faptul că acum și aici arătați deschis prețuire pentru activitatea intelectuală constituie pentru mine dovada supremă că sentimentele nu au fost în zadar. Vă mulțumesc pentru acest moment în care prețuirea atrage prețuire. Mulțumesc pentru gândurile transmise de domnul Guvernator, academician Mugur Isărescu și pentru cele exprimate aici de domnul Rector, prof.

O dată cu cibernetica apare fenomenul de autoorganizare. Autoorganizarea constituie un proces pe parcursul căruia se crează, se reproduce sau se perfecţionează organizarea sistemelor deschise dinamice. Acest termen a fost întrodus în vocabularul ştiinţei în a. Procesele de autoorganizare pot avea loc doar în sisteme dezechilibrate complicate cu un număr extrem de mare de elemente, conexiunile cărora au un caracter de probabilitate nu pur determinat.

bifurcația viziunii umane hipermetropie și miopie simultane

Proprietăţi de autoorganizare posedă obiectele de diversă natură: celula, organismul, populaţiile biologice, biogeocenozele, colectivele de oameni etc. E logic a clasifica procesele de autoorganizare în trei tipuri genuri. Primul - autoapariţia organizării, adică naşterea dintr-o totalitate integrativă de obiecte a unui nou sistem cu legităţile sale specifice de exemplu, geneza organismelor policelulare din cele monocelulare.

Al doilea tip - procesele, graţie cărora sistemul menţine un anumit nivel de organizare în rezultatul schimbărilor condiţiilor interne şi externe de funcţionare ale acestuia aici se analizează, în principalmecanismele homeostatice, în particular - mecanismele ce acţionează după principiul conexiunii inverse negative.

Al treilea tip al proceselor de autoorganizare este legat de bifurcația viziunii umane sistemelor care bifurcația viziunii umane capabile de a acumula şi utiliza experienţa din trecut anterioară.

De obicei, orice proces de dezvoltare este însoţit de un număr enorm de întîmplări. Ele au o influenţă slabă, incomparabilă cu fenomenul de bază ce determină evoluţia sistemului.

Deci apare întrebarea: cînd şi care întîmplare poate deveni esenţială, care şi-ar trasa calea de la micronivel la macronivel, bifurcația viziunii umane la o scară mică, la cea mare a sistemului în întregime? Această problemă este soluţionată concret şi constructiv de sinergetică. Ea depistează condiţiile şi sistemele în care întîmplările fluctuaţiile pot contribui la apariţia ordinei, la o nouă macrostructură spaţială de timp.

Cum i-a naştere ordinea din haos? Cum apare structura exactă adecvată din mişcarea iniţial-haotică, neorganizată a moleculelor? Iniţiatorul de bază aici este fluctuaţia.

Why Every Man NEEDS Core Values + 10 Personal Values of History's Great Men

Structurile de tipul alveolelor celulele lui Benar1 el le numeşte structuri disipative. Ce reprezintă disiparea? Disiparea constituie procese de difuziune dispersie, împrăştiere a energiei, de transformare a acesteia în forme mai puţin organizate şi anume, în energie de căldură, care-i sunt prezente viscozitatea, frecarea etc.

În fond, disiparea constituie haosul la micronivel. Haosul, cum n-ar suna de straniu, devine constructiv prin caracterul său distructiv, prin distructivitatea lui. El construieşte bifurcația viziunii umane ceea ce este de prisos, suplimentar. Procesele disipative, disiparea ca atare constituie nu ruinătorul, nu factorul distrugător, dar o proprietate semnificativă a proceselor de autoorganizare, necesară de a purcede la atractor, de a crea o structură disipativă complicată într-un sistem neliniar deschis.

Banca Naţională a României - Discursul domnului Marin Dinu, membru al CA al BNR

Însă pentru ca întîmplarea să-şi poată croi calea spre macronivel este necesară o stare deosebită a sistemului neliniar. Această situaţie specialiştii o numesc indurabilitate. Indurabilitatea mediului neliniar exprimă sensibilitatea acestuia faţă de fluctuaţiile mici. În indurabilitate sunt fixate conexiunile dintre micro - şi macro-proporţii. Exemple de mişcare indurabilă: starea mingei pe vîrful dealului orişice deviere mică poate provoca căderea ei de pe dealpoziţia creionului pus cu ascuţişul pe masă ş.

Indurabilitatea nu este o neplăcere regretabilă, din contra ea conţine un moment constructiv, purcede la restructurări cardinale ale sistemului neliniar deschis. La drept vorbind, dacă bifurcația viziunii umane absentă indurabilitatea apoi nu există nici dezvoltare. Indurabilitatea constituie dezvoltare. Sau altfel spus, dezvoltarea are loc prin intermediul indurabilităţii, prin intermediul bifurcaţiei, prin intermediul întîmplării.

Recapitulînd cele spuse mai sus e necesar de menţionat faptul că pentru ca în spaţiu să se dezvolte procesele catastrofale, pentru ca întîmplarea să aibă posibilitate de a provoca lanţurile evenimentelor semnificative însuşi mediul trebuie să fie pregătit într-un mod special.

 • Refacerea vederii după 40
 • Sat de viziune în ochiul stâng
 • Autor: Lectură de Visul unei teorii unificate, definitive a relațiilor internaționale, o teorie care să explice limpede natura universului internațional și care, mai ales, să poată prognoza evoluțiile viitoare va bântui multă vreme, poate pentru totdeauna, gândirea umană.
 • Vederea se deteriorează pe ochiul drept
 • Vedere foarte ascuțită la amfibieni
 • Viziune cum să o protejezi

Mediul în această ordine de idei necesită o stare agitată excitatăcritică. Orice pretext nesemnificativ o decizie nejustificată, un cuvînt nu la vreme spus etc. Purcedem la soluţionarea chestiunii cheie şi anume: cum apare, cum se naşte noul, reieşind din paradigma sinergetică?

 • Exerciții audio pentru vedere
 • Cum să-ți recâștigi privirea
 • Viziunea a scăzut la 0 8
 • Sinteza | Pornind de la Asimov: iluzia cunoaşterii absolute &#;
 • Terapie de dans în oftalmologie
 • Noţiunile fundamentale ale sinergeticii. Mecanismele universale ale acesteia
 • Salată pentru îmbunătățirea vederii

Mai multe despre acest subiect